ფსიქოთერაპია.

კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია

კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია ფსიქოთერაპიაული მეთოდია, რომელიც მიმართულია ფსიქოლოგიური სირთულეების დაძლევისა და გადაჭირაკენ. ის ეფუძნება ასობით სამეცნიერო კვლევას და მრავალწლიან პრაქტიკულ გამოცდილებას. ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაციისა(apa), ასევე ბრიტანეთის ჯანდაცვისა და კვლევების ნაციონალური ინსტიტუტის (nica) მოწოდებულ მეთოდოლოგიურ რეკომენდაციებში ის განხილულია როგორც ეფექტური და შედეგზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიული მიდგომა. კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპიის სესიები დროში ლიმიტირებული, თერაპიული შეხვედრები კი სტრუქტურირებულია. ის ეფუძნება კლიენტისა და თერაპევტის თანასწორ, თანამშრომლურ და კოლაბორაციულ ურთიერთობას თერაპიის პროცესში. ეს თავისებურებები კოგნიტურ-ბიჰევიორულ თერაპიას აქცევს ხელმისაწვდომ, ეფექტურ და მომხმარებლის საჭიროებებზე მორგებულ სერვისად.