როგორ გვეხმარება კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია

არსებული პრობლემებიდან გამომდინარე კლიენტი და თერაპევტი ერთობლივად ახდენენ თერაპიული მიზნების განსაზღვრას. ეს მიზნები მიმართულია კლიენტის ქცევითი თუ ემოციური პრობლემების შემცირებასა და გადაჭრაზე. ფსიქოთერაპიული პროცესის არსი შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც კლიენტის სირთულეების გადაჭრისაკენ მიმართული მიზნების მიღწევის პროცესი. კლიენტი აქტიურადაა ჩართული ამ მიზნების განსაზღვრის პროცესში, მათ ფორმულირებასა და მათი მიღწევის გზების გამონახვაში. თერაპიის საწყის ეტაპებზე განსაზღვრული მიზნები ეტაპობრივად შეიძლება შეიცვალოს და დაზუსტდეს კლიენტის

განაგრძეთ კითხვა...