როგორ გვეხმარება კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია

პირველ რიგში ფსიქოთერაპიული პროცესი მიმართულია კლიენტისათვის შემაწუხებელი სიმპტომებისა და სირთულეების გამოვლენაზე. ფსიქოთერაპევტი ისმენს კლიენტის ჩივილებს, კითხვებისა და სპეციალური ტესტების საშუალებით ახდენს მის ფსიქოლოგიურ შეფასებას. არსებული პრობლემებიდან გამომდინარე კლიენტი და თერაპევტი ერთობლივად ახდენენ თერაპიული მიზნების განსაზღვრას. ეს მიზნები მიმართულია კლიენტის ქცევითი თუ ემოციური პრობლემების შემცირებასა და გადაჭრაზე. ფსიქოთერაპიული პროცესის არსი შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც კლიენტის სირთულეების გადაჭრისაკენ მიმართული მიზნების მიღწევის პროცესი. კლიენტი

განაგრძეთ კითხვა...