თერაპიის ხანგრძლიობა

კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია დროში ლიმიტირებულია. კლიენტთა უმრავლესობას, რომლებსაც აწუხებს დეპრესია შეიძლება დახმარება აღმოუჩინონ 15 – 50 სესიაში. პირველ ეტაპზე შეხვედრები ტარდება კვირაში ან ორ კვირაში ერთხელ. მოდევნო ეტაპზე თვეში ერთხელ. თერაპიის დასრულების შემდეგ შესაძლებელია დაინიშნოს ცხელი შეხვედრები ერთი წლის განმავლობაში. მიუხედავად ამისა არის შემთხვევები როდესაც ფესვგამდგარი დისფუნქციური რწმენებისა და ქცევის მოდელების ცვლილებას ესაჭიროება 1-2 წელი, რათა შემცირდეს ქრონიკული დისტრესი.